Generelle vilkår ved Mylife Livsstilsenter, Skien

Generelt
Generelle medlemsvilkår er våre komplette vilkår som gjelder på Mylife Livsstilsenter, heretter kalt Mylife. Disse må godkjennes elektronisk eller signeres på papir. 

Medlemmet og eventuelt andre besøkende er ansvarlig for at han/hun er fysisk og psykisk skikket til å utføre aktivitet på treningssenteret, både i organisert og uorganisert form. Treningssenteret fraskriver seg ansvar for tap og skader på personer eller gjenstander som oppstår under medlemmets opphold i treningssenteret, herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler, med mindre senteret har opptrådt uaktsomt. Treningssenteret forplikter seg til å vedlikeholde alt treningsutstyr så ulykker kan unngås.

Ved registrering, kjøp av medlemskap eller annen tjeneste bekrefter vedkommende at alle oppgitte opplysninger er korrekte.

Medlemskap
Medlemskap på Mylife Skien kan tegnes av personer som:

  • Har en allmenn god helsetilstand og vurderer egen fysisk form god nok til å utnytte tilbudet til Mylife 
  • Ikke har utestående gjeld tilknyttet medlemskap på Mylife 
  • Ikke tidligere er blitt utestengt fra Mylife 

Er mellom 14 og 15 år, men foresatt(e) må signere for medlemskapet ved innmelding, og er juridisk ansvarlig for medlemskapet. Foresatt(e) blir med da ansvarlig for alle betalinger i sammenheng med medlemskapet.
Personer under 18 år, men som har fylt 15 år. Da kun medlemskap uten bindingstid. Dersom medlemskapet signeres av foresatt(e) kan også personer i alderen 15 til 18 år tegne medlemskap med bindingstid. I slikt tilfelle er foresatt(e) juridisk ansvarlig for medlemskapet.  

Mylife forbeholder seg retten til å kunne stenge hele eller deler av anlegget på helligdager, samt redusere åpningstiden i forbindelse med ferie og offentlige fridager. Tilbud om organisert trening som gruppetrening, kurs, personlig trening og annen aktivitet organisert av senteret vil variere ift. sesong, ferie, helligdager, og vil kunne endres basert på etterspørsel.
Medlemmet kan oppleve kortere stengningsperioder eller reduserte åpningstider ved eksempelvis nødvendig vedlikehold. 

Trening på eget ansvar
Det er enighet om at trening skjer på eget ansvar. Undertegnede er ansvarlig for at han/hun er fysisk og psykisk skikket til å nyte godt av de ytelser som tilbys. Treningssenteret fraskriver seg ansvar for tap og skader på person eller gjenstander som oppstår under eller som følge av undertegnedes opphold i treningssenteret, herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler med mindre senteret har opptrådt uaktsomt.  Treningssenteret forplikter seg til å vedlikeholde alt treningsutstyr så ulykker kan unngås. 

Aldersgrense
Aldersgrense for å trene hos Mylife er 14 år.
Senteret har aldersbetingede regler for gruppen 14-17 år. Medlemmer under 17 år plikter å følge
senterets opplæringsopplegg eller få eget treningsopplegg godkjent av senterets personale. Etter utført opplæring i regi av senteret er foresatt(e) ansvarlig for medlemmet så lenge medlem er i alderen 14 – 17 år, og har signert for medlemskapet.

​Varighet og opphør
Medlemskapet gjelder fra og med startdato angitt i kontrakt, og vil ha bindingstid på 12 måneder, og deretter en måneds oppsigelsestid. Ved kjøp av medlemskap uten bindingstid er oppsigelsestiden en måned.
Oppsigelsestiden er en måned regnet fra første månedsskifte etter den dato oppsigelsen er mottatt. Medlemskapet kan sies opp etter utløpet av bindingstiden. Oppsigelsen må skje skriftlig eller ved oppmøte direkte på Mylife. Ved oppmøte på et senter, mottar medlemmet kvittering for registrert utmelding. Uten oppmøte skal medlemmet innen 14 dager få bekreftelse om at oppsigelsen er registrert, og når siste betaling og treningsdato vil være. Dersom ovennevnte informasjon ikke mottas innen 14 dager fra levert oppsigelse, må medlemmet selv ta kontakt med Mylife.

Medlemmet har rett til å avslutte kontrakt (angrerett) ved å gi skriftlig melding til Mylife innen 14 dager etter inngåelse av treningskontrakt, jf. angrerettloven § 20. Dette gjelder kun dersom medlemskap er inngått utenfor treningssenteret. Medlemmet kan benytte angreskjema som er tilgjengelig på vår nettside: (lenke) Dersom medlemmet starter å
trene før angrefristens utløp, vil medlemmet være forpliktet til å betale for den del av tjenesten
han/hun har mottatt frem til melding om bruk av angrerett er gitt. 

Dersom medlemmet må avbryte treningen permanent på grunn av ulykke, varige kroniske sykdommer, flytting eller lignende, frafalles bindingstiden og medlemskapet kan avsluttes med en måned oppsigelsestid. Dokumentasjon må fremlegges og det er opp til treningssenteret å vurdere om dokumentasjonen er tilstrekkelig

Endringer i avtale
Mylife har rett til å gjøre endringer i priser og vilkår. Mylife forbeholder seg retten til å foreta årlig indeksregulering av løpende avtaler uten forutgående varsling. Ved endring i medlemsavgiften utover dette, skal medlemmet varsles minimum en måned før prisjusteringen trer i kraft.

Endringer hos Mylife som vil være av en viss betydning og til ugunst for medlemmet,  skal varsles minimum en måned før endringen trer i kraft , og medlemmet gis rett til å terminere kontrakten. Dette gjelder også i eventuell bindingstid.

Sperring og heving av medlemskap
Mylife har rett til å sperre medlemskapet inntil forholdet er rettet eller heve avtalen med umiddelbar virkning dersom medlemmet vesentlig misligholder kontrakten. Som vesentlig mislighold anses blant annet:
- mislighold av betaling av tre forfalte månedsavgifter og andre avgifter.
- brudd på sikkerhets- eller ordensregler, etter mottatt skriftlig advarsel
- brudd på Mylife sin Antidopingpolicy.
- misbruk av medlemskort.

Sperring av medlemskapet i henhold til dette punktet fritar ikke medlemmet fra å betale medlemsavgift. Dersom avtalen heves i henhold til dette punktet mens medlemmet er i bindingstid, plikter medlemmet å betale et bruddgebyr tilsvarende medlemsavgift for den resterende delen av bindingstiden.

Frys av medlemskap
Avtale om frys av medlemskapet må gjøres skriftlig på forhånd, og grunnen må kunne dokumenteres. Bruddet må være på minimum én måned og maksimalt tre måneder. Godkjente grunner er sykdom, barselpermisjon, studier/arbeid utenbys. Avbruddsperioden legges til på slutten av medlemskapet som skal være minimum 12 fullt betalende måneder. Unntatt er medlemskap uten bindingstid. Dersom frys av medlemskap skal kunne innvilges av helsemessige årsaker må medlemmet dokumentere dette med legeattest, som spesifiserer at medlemmet ikke kan utøve fysisk aktivitet og at det ikke kan tilrettelegges for alternativ aktivitet.

Rabatter
Ved inngåelse av en rabattert treningskontrakt (student, bedrift, kampanjetilbud e.l.) vil prisen automatisk, og uten ytterligere varsel, kunne justeres til ordinær pris i henhold til gjeldende prisliste etter eventuell bindingstid. Medlemmet er selv ansvarlig for å fremvise dokumentasjon på at rabatten skal opprettholdes utover eventuell bindingstid.

Medlemskort og legitimasjon
Mylife benytter kort for adgangskontroll, nøkkelbrikke for å åpne døren ved ubemannet åpningstid og kort for registrering av oppmøte til gruppetrening. Tilgang krever aktivt medlemskap.  

​Medlemskortet og nøkkelbrikke er personlig og kan ikke overdras eller lånes bort. Overtredelse av dette punktet anses som vesentlig mislighold av kontrakten, og medfører en plikt for medlemmet til å betale et gebyr til Mylife tilsvarende  3 måneders medlemsavgift. Medlemmet har ansvar for å forhindre at medlemskortet blir misbrukt av andre. Tap av kort eller mistanke om misbruk skal snarest meldes til Mylife 

Betalingsbetingelser
Medlemmet skal betale medlemsavgift og eventuelle avgifter iht. Mylife til enhver tid gjeldende prisliste. Medlemmet har prisgaranti for månedsavgift om bindingstid avtales. Medlemskapet betales forskuddsvis til avtalt tidspunkt hver måned, for eksempel slik at betaling i mai dekker medlemsavgift i juni.

Ved oppstart kan særskilte vilkår gjelde.
Medlemmer som har inngått treningskontrakt med avtale om automatisk trekk (AvtaleGiro, repeterende kortbetaling eller andre lignende ordninger), er selv ansvarlig for å inngå tilstrekkelig avtale med sin bankforbindelse og sørge for korrekt betaling. 

Ved forsinket betaling, vil det påløpe purregebyr og omkostninger etter gjeldende regler for inndriving av forfalte pengekrav. Dersom medlemmet ikke betaler innen betalingsfristens utløp, vil kravet bli overført til 3. part for videre inndrivelse og eventuell overføring til inkasso.  Ved misligholdt betaling på minst tre forfalte månedsavgifter vil Mylife sperre adgangen til senteret, og samtidig bringe kontraktens gjenværende verdi til forfall. 

Betalingsinformasjon kan endres på “min side” på www.mylifelivsstilsenter.no ved å logge inn med brukernavn og passord.  Der finnes også opplysninger om medlemskap og månedspris.
Trekk skjer samtidig med trekk for månedsavgift. Medlemmet er pliktig til å umiddelbart gi skriftlig beskjed til Mylife hvis det skjer endring av noen av medlemmets personopplysninger slik som navn, adresse, telefon eller e-mail. Mylife har ikke ansvar for de tilfellene der en eventuell betalingspåminnelse eller informasjon ikke mottas på medlemmets til enhver tid aktuelle og oppgitte person 

​Antidopingpolicy
Mylife har inngått avtale om Rent senter med Antidoping Norge fordi vi ønsker et rent, sunt og helsefremmende treningsmiljø på våre treningssenter. Vi tolererer derfor ikke bruk av dopingmidler blant våre kunder. Mylife stiller krav til at medlemmet tar avstand fra bruk av dopingmidler, og er kjent med at bruk av dopingmidler utgjør et vesentlig mislighold av medlemsavtalen som gir Mylife rett til å heve avtalen.

Medlemmet forplikter seg til ikke å bruke dopingmidler som fremkommer på særskilt dopingliste for treningssentre. Se oppdatert liste på www.antidoping.no

Mylife har inngått avtale med Antidoping Norge om gjennomføring av dopingkontroll. Der senteret registrerer tegn og symptomer på bruk av dopingmidler skal medlemmet være innforstått med at det vil bli innkalt til en samtale. Under samtalen vil medlemmet bli forelagt en avtale om dopingkontroll som forplikter medlemmet til å avgi dopingprøve mens han/ hun befinner seg på treningssenteret dersom det fortsatt foreligger tegn til mulig dopingbruk.

Dersom medlemmet ikke signerer erklæringen, anses det som et vesentlig mislighold av treningskontrakt, og Mylife har anledning til å heve treningskontakten.

Med ikraftsettelse fra 1.juli 2013 er all bruk av dopingmidler kriminalisert etter Legemiddelloven,
§ 24 a. Bruk av - eller mistanke om bruk av dopingmidler på «Treningssenter» kan bli politianmeldt.

Ved signering av denne medlemsavtale aksepterer medlemmet å være kjent med Mylife Antidopingpolicy og innrette seg deretter

​Mylife Livsstilsenter oppdaterte vilkår. pr. 01.03.2024

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

45266633/91797005

 


Cookies (informasjonskapsler) hjelper oss å levere våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, aksepterer du vår bruk av cookies.